Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystanie ze Sklepu Internetowego Tapicerski.pl, równoznaczne jest z zapoznaniem się i uznaniem nw. postanowień.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Firmę Handlowo Usługową WOJART Wojciech Tobiasz z siedzibą w Łąka (k. m. Rzeszów) za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.tapicerski.pl - zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”, "Tapicerski.pl", "Tapicerski",
jednocześnie określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, które również w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego, świadczone są przez Tapicerski.

§ 1 Definicje
     1.    Dni robocze - oznacza dni tygodnia od Poniedziałku do Piątku w godzinach 07:00-15:00
             z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

     2.    Dostawa - oznacza czynność faktyczną, polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
            za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

     3.    Dostawca / Doręczyciel / Spedytor - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów:
            a)    określonego w zamówieniu-koszyku spedytora ( profesjonalną firmę kurierską);
            b)    Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie lub z nią podmioty ściśle współpracujące.

     4.    Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
            wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

     5.    Klient / Nabywca / Kupujący - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa,
            mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną
            lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego/handlowego.

     6.    Konsument - oznacza osobę fizyczną lub prawną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej,
            niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

     7.    Przedsiębiorca / Kontrahent - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
            której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą
            lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

     8.    Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę,
            po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

     9.    Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych,
            wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
            Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

     10.  Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

     11.  Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
            wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

     12.  Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do bezpośredniej obsługi Klientów, pod adresem:
            ul. Łąka 513, 36-004 Łąka (k. m. Rzeszów)

     13.  Sprzedawca - oznacza działalność gospodarczą pod firmą
            Firma Handlowo-Usługowa WOJART Wojeciech Tobiasz z siedzibą w Łąka 513 (36-004 Rzeszów),
            ul. Łąka 513, NIP 884 655 599
,
            e-mail: biuro@tapicerski.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

     14.  Strona Internetowa Sklepu / Witryny- oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy,
            działające w domenie www.tapicerski.pl

     15.  Towar / Zestaw / Produkt / Materiał / Artykuł / Usługa - przedstawia przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
            rodzaj zakresu przedmiotu umowy sprzedaży.

     16.  PDF / JPG / EML - oznacza format zapisu danych, umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy,
            przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości
            przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,
            i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

     17.  Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie,
            między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
     1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy,
            jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych
            na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu
            w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy,
            a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem
            oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

     2.    Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu
            z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń
            oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu
            to aktualna przeglądarka internetowa (zalecane: Chrome, Firefox, Opera,),
            z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 1 Mbit/s.
            Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla różnych rozdzielczości ekranu urządzeń ją wyświetlających
            (strona e-sklepu Tapicerski.pl jest responsywna).

     3.    Sprzedawca może stosować mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,
            zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies",
            co ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
            Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów
            ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
            internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia
            lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

            W przypadku zastosowania plików "cookies", Sprzedawca powiadomi o tym odwiedzającego witryny Sprzedawcy,
            stosownym komunikatem w postaci wyraźnego banera informującego.

     4.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania
            z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
            konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

     5.    Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego,
            Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
            dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

     6.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiązać może się
            z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować
            właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
            W szczególności powinien stosować programy antywirusowe, które chronią jego tożsamość, podczas korzystania z sieci Internet.
            Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła konta użytkownika Sklepu Tapicerski.pl

§ 3 Rejestracja
     1.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji konta użytkownika sklepu Tapicerski.pl

     2.    Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Tapicerski.pl

     3.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
            i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
            w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

     4.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
            akceptując jego treść, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

     5.    W trakcie Rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych,
            poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje
            o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

     6.    Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości
            zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
            Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.
            Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

     7.    Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną
            na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji konta użytkownika w Sklepie Tapicerski.pl
            Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta,
            zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia
     1.    Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
            a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

     2.    Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

     3.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar,
            którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA"
            pod danym towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu
            w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
            wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy,
            Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach,
            jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

     4.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

     5.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

     6.    Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację
            o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty,
            o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

     7.    Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je w pliku PDF / JPG / EML na adres
            poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres korespondencyjny.

§ 5 Płatności
     1.   O ile nie zostanie wyraźnie oznaczone inaczej, to ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze
           stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy
           i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży,
           o których Klient będzie poinformowany "w koszyku zamówień", podczas wyboru sposobu dostawy i zatwierdzania zamówienia.

     2.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
            a)    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi
                   przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
            b)    przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
                   lub Przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. oraz PayPro SA, również posiadające swoje siedziby w Poznaniu
                   (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
                   zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
            c)    gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta
                   po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia finalizowanego w opcji "za dodatkowo odpłatnym pobraniem");
            d)    gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
                   (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie
                   po przekazaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś towar wydany zostanie w opcji "za bezpłatnym pobraniem"
                   w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy);
            e)    system płatności ratalnych "eRaty Santander Consumer Bank", obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
                   (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia
                   oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony towar).

     3.   Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności
           za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

     4.   W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu,
           Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta
           w sposób dotychczas przyjętej z Klientem drogi korespondencji/komunikacji.
           Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu,
           Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
           Sprzedawca poinformuje Klienta w sposób dotychczas przyjętej z Klientem drogi korespondencji/komunikacji,
           o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa
     1.   Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     2.   Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

     3.   Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

     4.   Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych
           od chwili finalizacji na koncie Sprzedawcy wartości zamówienia zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

     5.   W wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”,
           termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży

     6.   Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

     7.   W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest
           na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

     8.   Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
           W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

     9.   Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w Dni Robocze,
           w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą
           terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

     10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon,
           albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

     11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy,
           pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
           W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę,
           Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

§ 7 Rękojmia
     1.   Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta,
           jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

     2.   Jeżeli towar ma wadę, Klient może:

            a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie
                   i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
                   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę,
                   albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
                   Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad,
                   albo zamiast wymiany towaru, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta
                   jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
                   Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,
                   a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

           b)    żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad
                  lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
                  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży towaru wadliwego
                  w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności
                  z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

     3.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
           W wypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

     4.   Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
           Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
           przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży
           lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,
           termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu
           do wymiany towaru lub usunięcia wady.

     5.   W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia dostawy.

     6.   Klient będący Przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju
           i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później
           - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

     7.   Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym,
           właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8 Marca, 35-959 Rzeszów, www.ihrzeszow.ires.pl.

§ 8 Reklamacje
     1.   Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

     2.   Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru
           lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

     3.   Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
           Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres hurtownia@tapicerski.pl.
           W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
           Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

     4.   Przedstawione odcienie w Karcie Kolorów/Próbniku mogą się różnić w zależności od rodzaju drewna, przygotowania podłoża i techniki nakładania.
           Kata Kolorów/Próbnik jest materiałem poglądowym i nie stanowi podstawy do reklamacji.

§ 9 Gwarancja
     1.   Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

     2.   W wypadku towarów pozbawionych gwarancji, informacja dotycząca istnienia i treści braku takiej gwarancji
           jest każdorazowo i wyraźnie prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od umowy sprzedaży
     1.   Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

     2.   Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta.
           Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
           Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
           Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
           pod adresem: Formularz odstąpienia.
           Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
           Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego
           za pośrednictwem adresu korespondencyjnego Sklepu Internetowego Sprzedawcy biuro@tapicerski.pl

     3.   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

     4.   Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

     5.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
           od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta.
           Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru
           lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     6.   Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
           oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

     7.   Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
           Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

     8.   W wypadku odstąpienia, Klient będący Konsumentem, ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

     9.   Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta
           o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

     10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
           poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

     11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba,
           że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

     12. Uwaga: W przypadku zamówienia artykułu, np. przycinanego na wymiar, zamawianego na życzenie,
           tracącego wartość po naruszeniu jego opakowania, traci się prawo lub następuje istotne ograniczenie prawa
           do zwrotu bez podania przyczyny podczas realizacji zakupu na odległość,
           stąd też należy rozważyć wszelkie wątpliwości zakupu, jeszcze przed złożeniem zamówienia.

§ 11 Usługi nieodpłatne
     1.  Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
            a)    Formularz kontaktowy;
            b)    Newsletter;
            c)    Negocjacje cenowe / Wyceny;
            d)    Prowadzenie Konta Klienta;
            e)    Możliwość zamieszczanie opinii.

     2.  Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

     3.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług,
          o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

     4.  Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

     5.  Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

     6.  Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny
          udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego,
          Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę.
          Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
          Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

     7.  Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje
          o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

     8.  Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki
          oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

     9.  Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego
          w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

     10. Usługa nieodpłatna "Negocjuj cenę / Wycena", polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów zapytań cenowych,
           które jednak nie mogą być wiążące, póty Sprzedawca, jako takie ich wyraźnie nie potwierdzi w drodze przyjętej pisemnej komunikacji z Klientem.

     11.  Rezygnacja z usługi nieodpłatnej "Poleć znajomemu", możliwa jest w każdej chwili
            i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

     12.  Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie
            i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,
            które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

     13.  Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta
            przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

     14.  Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,
            Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych
            i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności towarów.

     15.  Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta
            na Stronie Internetowej Sklepu.

     16.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy
            lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta
            i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu
            lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny
            do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta
            o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
     1.    Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
            Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści,
            a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

     2.    Klient oświadcza, że:
            a)    jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów,
                   przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
            b)    umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych,
                   wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
            c)    wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę
                   do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
            d)   wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

     3.    Klient nie jest uprawniony do:
            a)    zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku
                   osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
            b)    zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

     4.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.

     5.    Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
            a)    zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
            b)    naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej,
                   tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
            c)    posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje
                   (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
            d)    pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
            e)    naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
     
     6.    W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu,
            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych
            przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których,
            opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu
            lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

     7.    Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
     1.    W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste,
            dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania,
            może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

     2.    Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu,
            treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych
     1.    Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego
            oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

     2.    Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
            oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta
            zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

     3.    Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

     4.    Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji
            uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia
            bez Rejestracji Konta Klienta.

     5.    Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia,
            a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

     6.    Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
            Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy
            lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
            i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

     7.    Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem
            lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

     8.    Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

     9.    W przypadku, gdy:
                   a) Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym
            dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
            przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
            Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

                   b) gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym
            dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 ), przy ul. Kanclerska 15,
            wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
            Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.
           oraz spółce
           PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327 ), przy ul. Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
            przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.


     10.  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny "eRaty Santander Consumer Bank", jego dane osobowe są przekazywane
            w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42C),
            wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
            Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562.

     11.  Sprzedawca za wyraźną i dobrowolną zgodą Klienta, może przekazać dane osobowe Klienta firmie Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
            (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
            VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
            na adres e-mail Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie Internetowym.

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
     1.    Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
            z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

     2.    Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli,
            przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

     3.    Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli
            na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe
     1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami
            będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
            i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

     2.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku
            lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

     3.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
            Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

     4.    Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
            i dochodzenia roszczeń.
            Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów
            uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.
            Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,
            których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

            Sprzedawca informuje, że pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
            pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

     5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
           Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie
           nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
           Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni
           przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną
           zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
           o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.

     6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 17-02-2020 r.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia
oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Tapicerski.pl

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji
lub też żądania usunięcia.

Tapicerski.pl nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Tapicerski.pl, może posługiwać się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).
Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów.
Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Tapicerski.pl

Oprogramowanie serwisu abStore zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących obszarów.
Cookie występujące w Sklepie, to:
     • informacje na temat sesji,
     • ostatnio oglądane produkty,
     • oddanie głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklep zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.
Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne, wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi,
jeżeli ten potwierdzi jednoznacznie taką wolę, poprzez link zawierający akceptację lub złoży wniosek o otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach
i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych,
prosimy zgłaszać na adres hurtownia@tapicerski.pl, bądź telefonicznie w każdy dzień roboczy, pod numerem +48 884 655 599.

W polskim porządku prawnym od 25 maja 2018 r., jest bezpośrednio stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - ogólne określając, rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO.

1. Administratorem danych osobowych, powierzanych na rzecz obsługi transakcji kupna-sprzedaży, poprzez stronę www.tapicerski.pl, jest Firma Handlowo-Usługowa WOJART Wojciech Tobiasz, mająca siedzibę w Łąka 513 16-400 (k. m. Rzeszów), posiadającą numer NIP 8132739479 oraz REGON 180560216. Dalej zwanej Tapicerski.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zgodnego z przepisami prawa, przeprowadzenia umowy transakcji zakupu kupna-sprzedaży produktów i usług, oferowanych przez Tapicerski.pl

3. Odbiorcą danych osobowych są:
           a) upoważnione osoby w Tapicerski.pl, bezpośrednio lub pośrednio obsługujące zleconą przez Kupującego transakcję sprzedaży,
           b) podmioty profesjonalnie i na tych samych warunkach administracji danych osobowych, biorące udział
               lub dostarczające narzędzi do komunikacji oraz sfinalizowania i doręczenia przedmiotu transakcji do Kupującego.

4. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych, czy też podmiotów bezpośrednio niezwiązanych z należną obsługą umówionej transakcji kupna-sprzedaży, jaką zawiązał Kupujący z Tapicerski.pl

5. Dane osobowe, będą przechowywane do chwili odwołania przez Kupującego prawa do przechowywania tych danych.

6. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych, które przechowuje Tapicerski.pl, przy tym ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. Podanie danych osobowych, jest konieczne do prawidłowego wykonania transakcji kupna-sprzedaży, następnie doręczenia przedmiotu zakupu przez Tapicerski.pl oraz podmiotów profesjonalnie z nią współpracujących na rzecz realizacji umowy kupna - sprzedaży z Kupującym.

9. Dane Kupującego, będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, a także w formie profilowania obejmującego charakterystykę Kupującego względem oferty i usług, które świadczy Tapicerski.pl

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych,
prosimy zgłaszać na adres hurtownia@tapicerski.pl, bądź telefonicznie w każdy dzień roboczy, pod numerem +48 884 655 599.


W sklepie znajdują się produkty, które posiadamy na stanie magazynowym i możemy je dostarczyć w określonym przy artykule okresie dni.

W innym przypadku, poszczególne prezentacje towaru, posiadają następujące opisy:

   Na zamówienie – po uprzednim zaliczkowaniu lub przedpłacie, możemy sprowadzić dany towar.

   Wyprzedaż – towar, który w najbliższym czasie nie będzie zamawiany i najczęściej, jest również niedostępny u producenta.

   Zamówienie wymaga uprzedniego potwierdzenia – towar, który posiada wysoce zmienne stany magazynowe i nie zawsze jest dostępny również u producenta.

W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. +48 884 655 599 lub poprzez e-mail: hurtownia@tapicerski.pl

 


Przechowalnia, to miejsce, do którego można dodawać produkty do przyszłego rozważenia ich zakupu.

Po zalogowaniu na Konto Klienta, produkty dodane do przechowalni są zapamiętane w tej przechowalni.

W każdej chwili możesz powrócić do nich, przenieść do koszyka lub usunąć z opcji przechowywania.

 


Firma kurierska DPD oraz inPost

Poczta Polska.

Bezpłatny odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Hurtownia WOJART - Tapicerski.pl

 


Całkowity koszt dostawy opisany jest w koszyku przygotowywanego zamówienia.

Na koszty doręczenia zakupionych towarów, wpływają:

   • wielkość i ciężar towarów
   • wybrana forma płatności
   • sposób wybranej dostawy

Koszt doręczenia zaczyna się już od 23 zł brutto, przy tym może też być tak,
że doręczamy również zamówienie bez dodatkowych opłat, o czym wskazuje wówczas kalkulator koszyka zamówień.

 


   • płatność elektroniczna, poprzez serwisy PayU oraz Przelewy24.pl (zalecamy)

   • poprzez zwykły przelew bankowy ING Bank Śląski: PL 44 1050 1562 1000 0090 7342 4088

   • gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem lub w kasie hurtowni WOJART - TAPICERSKI.pl

Niezależnie od wybranej formy, proszę w tytule zapłaty, zadbać o opisanie numeru faktury lub zamówienia.

 


Termin wysyłki ze Sklepu Internetowego wynika z dostępności produktów na magazynie i wybranej formy płatności, natomiast czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy.

Kurier DPD oraz inPost doręcza zazwyczaj w 2-3 dni robocze od chwili nadania przesyłki,
zaś Poczta Polska w ok. 5-7 dni roboczych.

Za dodatkową opłatą, można skorzystać z dodatkowych opcji doręczeń
(skrócenie terminów, dodatkowe ubezpieczenia przesyłek, konkretną godzinę doręczenia).

Więcej informacji w powyższym zakresie,
można uzyskać na stronach internetowych wspomnianych spedytorów / operatorów pocztowych:

   • Kurier DPD

   • Kurier inPost

   • Poczta Polska

W przypadku wybrania dodatkowych opcji doręczeń (nie objętych standardowym kalkulatorem koszyka sprzedaży),
koniecznie proszę wskazać w opisie zakupu wybrane opcje,
zaś do wartość zakupu, dodać opłaty obejmujące te opcje u poszczególnych doręczycieli.

 


Na wskazany przy zamówieniu Państwa adres e-mail, przesyłamy informacje o postępach realizacji zamówienia.

Ponadto po zalogowaniu do konta, można również uzyskać informacje o bieżących i zrealizowanych już zamówieniach:
rodzaj, ilość, status realizacji, podane adresy wysyłkowe, itp.

 


W wielu akcjach promocyjnych oferujemy naszym Klientom kupony rabatowe.

Mają one formę kodów, które należy opisać przy zamówieniu,
aby przeliczyć w ten sposób należność końcową - uwzględniającą uzyskany w ten sposób rabat.

Proszę pamiętać, że większość kodów rabatowych ma swój okres ważności.
Po jego wygaśnięciu, kod rabatowy przestaje być aktywny – nie spowoduje przyznania określonego rabatu.

 


Standardowo do zakupu załączany jest zawsze paragon.

Niemniej na zakupione w naszym sklepie towary, można również otrzymać fakturę VAT.

Dane do faktury, należy podać w chwili składania zamówienia.

Jeżeli adres wysyłki jest inny niż dane do faktury, należy zaznaczyć w formularzu opcję,
„inny adres wysyłki”. Data wystawienia faktury VAT, to data wysyłki zamówienia.

Uwaga: nie ma możliwości zmiany daty wystawienia dokumentu oraz wystawienia faktury dla paragonu bez numeru NIP Nabywcy.

 


Do chwili skompletowania w naszym magazynie zawartości przesyłki zamówienia,
można jeszcze je modyfikować w każdym zakresie.

W takim przypadku, najlepiej skontaktować z nami jak najszybciej - najlepiej telefonicznie pod numerem tel. +48 884 655 599

 


W wiadomości e-mail przesyłamy numer listu przewozowego oraz link do strony,
na której można na bieżąco śledzić położenie nadanej przesyłki.

Link ten również jest widoczny dla zarejestrowanych klientów sklepu w podglądzie szczegółów złożonego zamówienia.

 


Towary i usługi dostępne w asortymencie naszego sklepu posiadają gwarancję producentów i usług świadczonych przez Tapicerski.pl.

Szczegółowe informacje o zakresie i czasie przyznanej gwarancji znajdują się w opisie karty gwarancyjnej danego towaru
lub na fakturze.

Gwarancje produktów obejmują zazwyczaj 12 / 24 m-cy (dokładnie określone w opisie artykułu), natomiast rękojmie na usługi, są ustalane indywidualnie
- zależnie od charakteru i zakresu usługi.

Ważne, aby zachować dowód zakupu / usługi (rachunek lub fakturę), a także oryginalne opakowanie do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego.
Powyższe kwestie, są podstawą do korzystania z praw do zaoferowanej gwarancji oraz rękojmi.

Uwaga: Na karcie gwarancyjnej artykułu, jest opisane, czy gwarancji udziela się poprzez obsługę gwarancyjną u Sprzedawcy,
czy bezpośrednio w punktach wskazanych przez producenta artykułu.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. +48 884 655 599, e-mail: hurtownia@tapicerski.pl

 


Kupujacy, będący Konsumentem w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki z zamówieniem, można zwrócić zakupiony
w sklepie internetowym produkt bez podania przyczyny.

Taki towar nie może jednak nosić śladów używania, a tym bardziej nie może być zniszczony, czy uszkodzony
– zakupiony towar, powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu z jego całą zawartością,
w przeciwnym wypadku, Sprzedawca może stosownie obniżyć wartość zdekompletowanego zwrotu zamówienia.

Przed dokonaniem zwrotu, proszę wypełnić formularz odstąpienia od umowy, przy tym skontaktować się
ze Tapicerski.pl pod adresem e-mail: hurtownia@tapicerski.pl lub numerem tel. +48 884 655 599

Uwaga: W przypadku zamówienia artykułu, np. przycinanego na wymiar, zamawianego na życzenie,
           tracącego wartość po naruszeniu jego opakowania, traci się prawo lub następuje istotne ograniczenie prawa
           do zwrotu bez podania przyczyny podczas realizacji zakupu na odległość,
           stąd też należy rozważyć wszelkie wątpliwości zakupu, jeszcze przed złożeniem zamówienia.