Informacje dotyczące odstąpienia od umowy

Informacje w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.
Formularz Odstąpienia Konsumenta od Umowy Zakupu na Odległość
(pobierz formularz)

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Konsumenci mają prawo odstąpić od umowy zakupu na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie zamówionej u Sprzedawcy rzeczy lub w którym osoba trzecia - wskazana przez Kupującego (inna niż profesjonalny Dostawca/Spedytor), weszła w posiadanie takiej rzeczy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (14 dni od doręczenia).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Tapicerski.pl, będącego własnością Firmy Handlowo - Usługowej WOJART Wojciech Tobiasz, Łąka 513, 36-004 Łąka, hurtownia@tapicerski.pl, tel. +48 884 655 599 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, określonego na pisemnie.

W powyższym przypadku, można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy
- Formularz Odstąpienia Konsumenta od Umowy Zakupu na Odległość (pobierz formularz).

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, zwracamy Kupującemu (Konsumentowi), wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Tapicerski.pl), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy też wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Tym samym, jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z rozwiązywaną umową zakupu, proszę ją niezwłocznie odesłać lub przekazać nam pod adres Firma Handlowo - Usługowa WOJART Wojciech Tobiasz, Łąka 513, 36-004 Łąka, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin 14 dni jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, jeżeli rzecz ta, ze względu na swój charakter, nie będzie mogła zostać doręczona Sprzedawcy w sposób i po kosztach, jaki został zastosowany celem jej doręczenia do Państwa przez Sprzedającego.
W takim przypadku, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu zakupionej u Sprzedawcy rzeczy.
Wysokość tych kosztów, zależna jest od wybranego przez Państwa środka dostawy do Sprzedającego.

Odpowiadają Państwo również za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy, wynikającej np. ze skorzystania z zakupionej rzeczy w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.

 

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
   
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   
 3. W której przedmiotem świadczenia, jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (na zamówienie);
   
 4. W której przedmiotem świadczenia, jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   
 5. W której przedmiotem świadczenia, jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   
 8. W której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   
 9. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   
 10. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
   
 12. O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   
 13. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego Tapicerski.pl, gdzie zapoznają się Państwo z dodatkowymi informacjami w zakresie dokonywania zakupów na odległość, następnie ewentualnej chęci dokonania zwrotu tak zakupionej rzeczy - link.